Er der økonomiske gevinster ved digitalt byggeri?

2 minutters læsning
Sep 4, 2020 4:00:00 AM

DTU Byg har undersøgt konkrete byggesager - og resultaterne er markante

DTU Byg har med projektet ”Måling af de økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri” dokumenteret de resultater, der kan opnås ved implementering af digitale standarder, metoder og værktøjer.

Ud fra konkrete casestudier er der udarbejdet detaljerede rapporter samt en beskrivelse af casestudierne, som tager udgangspunkt i 4 virksomhedstyper, der repræsenterer væsentlige aktørgrupper i den danske byggesektor:

  • En mindre arkitektrådgiver
  • En større ingeniørrådgiver
  • En større entreprenør
  • En byg- og driftsherre med rådgiver

Resultat hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Anlægssummen i undersøgelsens case nr. 3 udgjorde ca. 65 mio. kr. Gennem anvendelse af digitale værktøjer fik man et projektmateriale med færre fejl og mangler end normalt. Den direkte gevinst af dette blev opgjort til 1,2 mio. kr.

Årsagen er bl.a., at det er billigere at rette en fejl under projekteringen end under udførelsen. Gevinsten udløses primært i udførelsesfasen, som en gevinst for entreprenørerne ved færre montagestop og udbedringer. Gevinsten findes også under projekteringen, da det er her, at en ansvarspådragelse bliver placeret ved en eventuel tvist mellem parterne. Dertil kom, at driftsherren sparede 250.000 kr. på etableringen af datagrundlag.

Præcise data = 15% lavere bud

Ved at have et præcist datagrundlag blev bygherren bedre rustet ved udbuddet og i forhandlingssituationen med de bydende om tilbudspriser. For når udgangspunktet for en forhandling er præcist, får man den rigtige pris - hvorimod et upræcist datagrundlag kan få entreprenører til at pålægge en procentsats af sikkerhedsmæssige grunde. Erfaringer viser, at dette svarer til ca. 15% af tilbudsprisen, og da entreprisesummen var 50,4 mio. kr., sættes besparelsen her til 7.560.000 kr.

Driftsherren opnåede en rentebesparelse på 307.000 kr. i forbindelse med udbetalinger til entreprenørerne – og havde stor nytte af styringsmodellen (drifts-BIM), som værktøj til at have overblik over projektet i forbindelse med projektændringer og til beslutningsstøtte. Gevinsten ligger bl.a. i en enklere overførsel af data og validiteten af data.

Også gevinster på drift og vedligehold

I driftsfasen vurderes det, at der vil være årlige besparelser på 15% på både drift og vedligehold, svarende til ca. 5,5 mio. kr. for driften og 3,5 mio. kr. for vedligehold over en 15-årig periode. Det bemærkes dog, at disse besparelser ikke alene skyldes IKT-konceptet.

Se mere om DTU Bygs undersøgelse og rapporter her:
https://www.bygst.dk/godt-byggeri/digitalisering-af-byggeriet/maaling-af-oekonomiske-gevinster-ved-det-digitale-byggeri/