Byggesager: Hvor godt er projektmaterialet?

Bygningsstyrelsen oplever, at kvaliteten af projektmaterialet ofte ikke er tilstrækkelig til at sikre et succesfuldt byggeri.

Kvalitetssikringsteamet (KS-teamet) hos Bygningsstyrelsen blev oprettet i 2016 for at undersøge rådgivernes projektmateriale i forhold til bygbarhed. Målet er at sikre en styrket gennemførelse af de enkelte projekter – i forhold til tid, økonomi og kvalitet.
Er der fejl og mangler i projektmaterialet, kan det påvirke udførelsen – byggeriet kan blive forsinket og fordyret – og efter ibrugtagning kan der være problemer med bygningernes funktion.

Hvad fokuserer kvalitetssikringen på?

Undersøgelsen af projektmateriale i planlægnings- og projekteringsfaserne ser på disse områder:

  • Totaløkonomi
  • IKT (digitale bygningsmodeller)
  • Tekniske løsninger
  • Performancetest
  • Arbejdsmiljø
Bygningsstyrelsens arbejde med kvalitetssikringen har bl.a. givet disse erfaringer:

Typiske projekteringssvigt

De typiske projekteringssvigt er en liste over de hyppigst forekommende og mest problematiske typer af rådgiveres fejl. For projektmaterialet er der tale om:

1. Rådgiver leverer ikke alt, som er aftalt i kontrakten.
Fx afleveres BIM-modeller ikke i ifc-format, der mangler ændringslog, risikolog, arbejdsmiljøjournal, totaløkonomi, principsnit mv.

2. Rådgiverne udfører og dokumenterer ikke egen granskning og kvalitetssikring.
Grænseflader fag imellem er ikke koordineret.

3. Bygningsmodeller lever ikke op til aftalte detaljeringsniveauer, mangler klassifikationskoder og indeholder betydelige kollisioner.

4. Der mangler sammenhæng mellem bygningsmodeller, tilbudslister og arbejdsbeskrivelser.

5. Der mangler rettidige redegørelser for installationer.
Installationer er ikke beskrevet, og der er ikke afsat den nødvendige plads i teknikrum, skakte og over nedhængte lofter.

6. Urealistiske og mangelfulde tidsplaner.
Tidsplaner viser ikke kritisk vej eller sammenhæng mellem fagdiscipliner, indreguleringer, performancetest, aflevering m.v.

7. Styrings- og indreguleringsprincipper for anlæg og lokal rumautomatik er ikke beskrevet.
Fx lysstyring, CO2 og temperaturer.

8. Arbejdsmiljøkoordinator P er ”usynlig”.

9. Produktnavne anvendes i stor stil.

10. Beskrivelser i vindertilbud om, hvordan man håndterer Processtyring og Organisation, kan ikke genkendes i byggesagen.


Se mere information om Bygningsstyrelsens arbejde med kvalitetssikring her:
https://www.bygst.dk/godt-byggeri/kvalitetssikring-af-projektmaterialer/

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.