Digital granskning

Foretag granskningen direkte i projektmaterialet og opnå bedre struktur, overblik og vidensdeling – samtidig med at I frigør kostbare ressourcer og tid

Få inspiration til granskningsspørgsmål med vores gratis online værktøj her

FÅ 14 DAGES GRATIS PRØVEPERIODE

HubSpot Video

 

 

Undgå fejl og spild

Granskningsværktøjet giver alle projektets parter adgang til at registrere, kommentere og anmærke direkte i fælles, online dokumenter og tegninger.

Det letter administration og frigør vigtige ressourcer, samtidig med at spild, fejl og mangler reduceres kraftigt.

Få en gratis gennemgang

Dine vigtigste fordele:

Ikon-overblik

Overblik uden excel

Få digitaliseret opgavelister og bevar let overblikket over bemærkninger og konklusioner, uden behov af referencedokumenter eller excel-ark med henvisninger.

Ikon-vidensdeling

Vidensdeling

Granskningsværktøjet centraliserer og distribuerer viden, så I er mindre sårbare over for udskiftning af enkeltpersoner.

Ikon-struktur

Struktur

Granskningsværktøjet giver dig struktur, workflows- og anmærkningsskabeloner, som du kan genanvende fra projekt til projekt.

ikon-ur

Brug tiden bedre

Digital granskningsproces er hurtigere og frigør administrativ tid, som er bedre anvendt til at granske bredere eller mere i dybden end ellers.

Ikon-frigoer

Frigør ressourcer

Bedre granskning betyder færre fejl og mangler, mindre spild og færre forsinkelser på grund af rettelser.

Ikon-online-granskning

Online granskning

Omfang, grundlag, forløb med registrering og anmærkninger direkte i fælles online tegninger og dokumenter har alle konstant adgang til opdateret materiale i processen.

ikon-liste

Gransk alle aspekter

Brug granskning til at sikre bygbarhed, totaløkonomi, standarder og mindstekrav, eller funktionskrav og brugervenlighed ved drift.

ikon-like

Metodefrihed

Vælg din egen granskningsmetode og lad systemet understøtte den ved at holde styr på jeres data, anmærkninger, og konklusioner

ikon-haandtryk

Hjælp i alle byggeriets faser

Granskning bliver lettere og hurtigere – uanset om det er ved faseskift, projektoptimeringsproces, systemleverancer eller ved overdragelse.

Få en langt bedre granskningsproces

Traditionel granskning er krævende, udfordrende og tidstung. Det er samtidig en proces, som alle er enige om er både vigtig og nødvendig.

Derfor risikerer den traditionelle granskning med mange manuelle processer altid at blive et kompromis mellem det ideelle og det, som ressourcerne rækker til.

Med Byggeprojekt.dks digitale granskningsværktøj sætter vi turbo på jeres granskningsproces og styrker samtidig både økonomi, bygbarhed og håndtering af afgørende data. Granskningsværktøjet dokumenterer resultaterne for bygherre og projekterende, som aftaler konsekvenser af granskningen, og indarbejder resultater af granskningen i projektet.

Bedre processer

Med digital granskning lettes arbejdsprocesser i hele byggeriets værdikæde - fra udbud og projektering til byggefase og aflevering. Granskning er afgørende for projektets kvalitetssikring

 

Understøtter SBi-anvisning 246

Granskningsværktøjet hænger bl.a. tæt sammen med SBi-anvisning 246 ’Granskning af byggeprojekter”, så det er ekstra let for projektgranskeren at følge disse anbefalinger. Værktøjet tilbyder en færdig struktur men med rig mulighed for at lave individuelle tilpasninger til anmærkningsfelter som mange idag har det i excel..

Mere effektive granskningsmøder

Det er ikke hensigtsmæssigt, når hver part i projektet først gransker egne filsæt alene, hvorefter input skal samles og koordineres på granskningsmøder.

Med granskningsværktøjet kan alle typer granskning foretages online og i realtid med alle relevante deltagere. Kommentarer og ønsker til ændringer kan tydeligt udveksles og logges og spørgsmål kan hurtigere afklares og præciseres.

Samtidig giver en online granskningsplatform også muligheden for at mødes til virtuelle granskningsmøder. Det kan betyde mindre transporttid for alle parter og dermed igen en højere produktivitet.

Store tidsbesparelser

Opsamling på slutresultat til nye versionssæt er en tidskrævende proces, hvis det sker med input via mail og med krydsreferencer mellem dokumenter og tegninger. Det medfører også risiko for fejl.

Med granskningsværktøjet kan den ansvarlige nemt generere et nyt versionssæt baseret på resultatet af granskningsprocessen, som så er klar til videre opfølgning. Det sparer betydelig tid på projektet.

Ansvar og opgaver følges op

Det er let at registrere, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver – og om der bliver fulgt op. Det fjerner en masse administrativt tungt, manuelt arbejde fra den granskningsansvarliges skuldre og frigør tid til mere produktivt arbejde.

Risiko nedbringes, fordi det bliver lettere at følge op på alle anmærkninger, og der er ikke tvivl om versioner, fordi alt logges.

Ingen installation eller softwarekrav

Granskningsværktøjet er online, hvilket betyder, at projektets forskellige parter ikke er afhængige af at installere software. Synkronisering af data foregår i realtid og på tværs af granskere og worksflows.

Risikostyring

Uafhængig af enkeltpersoner

Viden, der er forankret i enkeltpersoner, udgør altid en risiko for kontinuiteten i projekter. Udskiftning af nøglepersoner kan medføre et videnstab og flaskehalse i processer betyde kostbare forsinkelser eller fejl.

Ved flytte data online og derfra distribuere den, mindskes risici betydeligt og arbejdsprocesser accelereres.

Større gennemsigtighed

Ved at flytte granskningsarbejdet online, skabes der større gennemsigtighed – især for bygherren, som løbende følge anmærkninger og fremskridt.

Genskab historikken

Ved at arbejde i et fælles online værktøj med indbygget log er der altid mulighed for – også når byggeriet står færdig – at genskabe en komplet historik over alle sekvenser og handlinger.

Dermed bliver det også lettere at placere et ansvar for eventuel manglende opfølgning tidligere i projektet.

Dokumentationen er på plads

Lovgivningen kræver i nogle tilfælde, at et byggeprojekt granskes og at processen dokumenteres. Det kan være en stor arbejdsbyrde at tilvejebringe al den nødvendige dokumentation, hvis der manuelt skal indhentes gamle mails og scannede dokumenter og tegninger.

Med det digitale granskningsværktøj er processen automatisk dokumenteret og søgbar. På den måde er I altid i stand til at fremlægge den krævede dokumentation – også hvis lovkravene skærpes i fremtiden.

Historiske data bevares

Skiftende konjunkturer og udviklingen på ejendomsmarkedet gør det vanskeligt at sikre en konsistent bevaring af vigtige data. Når bygninger skal skifte ejer, eller det er tid til 5-års gennemgang, kan arkiver og personbåret viden være mangelfulde og skabe komplikationer.

Granskningsværktøjet kombineret med projektweb er den ideelle platform til at registrere og arkivere historiske byggedata uden risiko for tab af viden eller værdi.

Ekstern og intern granskning

Uanset om I står for at gennemføre ekstern eller intern granskning af projektet, vil granskningsværktøjet understøtte og lette jeres processer.

Granskning i alle projektets faser

Byggeprojekt.dks granskningsværktøj har anvendelighed i alle projektets faser:

 • I udbudsfasen, hvor bygherre og rådgiver sammen med de bydende parter kan granske udbudsmaterialet og adressere uklarheder eller optimering af det tænkte projekt

 • Under projekteringen hvor mange fagområder skal samles om at skabe et veldokumenteret grundlag for en effektiv udførelse

 • I byggefasen hvor de udførende parter løbende gransker og justerer projektplaner for at sikre bygbarheden og reducere omfanget af svigt og skader samt risikoen for budgetoverskridelser

 • Ved afleveringen eller senere videreoverdragelse af ejendommen, hvor granskning og log-materiale fungerer som dokumentation for processer, beslutninger og funktionskrav.

Ekstern granskning

Som bygherre kan der være flere situationer, hvor man måtte ønske at gøre brug af ekstern granskning - fx som led i kvalitetskontrol og kontraktlig opfyldelse.

Da alt granskningsmaterialet ligger online og med en komplet log over hændelser og beslutninger, er det nemt for en ekstern gransker at tilgå projektet uden først at skulle indsamle og kontrollere store mængder data i form af dokumenter, tegninger og mails.

 

Intern KS granskning

Den granskningsansvarlige får langt større muligheder for at kvalitetssikre sammen med projektets øvrige parter i realtid, og har fuld frihed til at designe de nødvendige workflows i det ønskede antal steps efter individuelt ønske.

Der kan granskes direkte på tegninger uden brug for tilknyttede referencedokumenter eller excel-ark med henvisninger, og med digitale opgavelister og log er det let at bevare overblikket over både uddelegerede og fuldførte opgaver.

Tekniske fordele ved digital granskning

Med omlægning til digital granskning i fælles online materiale, opnår I en lang række tekniske fordele i forhold til manuel granskning:

Højere kvalitet

 • Opnå et funktionelt og driftsvenligt byggeri
 • Registrering af anmærkninger og annoteringer
 • Annoteringsudtræk i PDF
 • Overblik og indsigt for bygherre
 • Kommentering og log – hvad er aftalt?
 • Reducere omfanget af svigt og skader
 • Reducere risiko for budgetoverskridelser

Dokumentation

 • Sikre et veldokumenteret projekt som grundlag for effektiv udførelse
 • Dokumentation over rådgivernes granskninger som grundlag for rapport
 • Godkendelse af filer til udarbejdelse
 • Direkte links i dokumenter for annotering og kommentarer
 • Delresultater kan fremlægges ift. presset tidsplan
 • Aktivitetsfeed i realtid giver bedre kommunikation på tværs af teams
 • Mark-up og annoteringer på tegninger og dokumenter

Kom godt i gang

Vi tilbyder onboarding og oplæring i alle vores tekniske løsninger som supplement til vores licenser.

Uanset om det er hele teamet, som skal have en gennemgang af funktionaliteterne og mulighederne i granskningsværktøjet, eller måske en enkelt granskningsansvarlig, der skal have et mere dybdegående kendskab til alle detaljer, står vi klar til at hjælpe.

Kontakt os med jeres ønsker og så finder vi sammen den bedste fremgangsmåde.